12mm, khổ 1mx30m, Thúy Đạt Ngành Nước, www.thuydat.com"/> 12mm, khổ 1mx30m">
12mm, khổ 1mx30m">